Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Τίτλος προγράμματος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

Αντικείμενο του προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο επάγγελμα του στελέχους σχεδιασμού και προώθησης τουριστικών πακέτων. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να εφοδιάσει τα αυριανά στελέχη σχεδιασμού και προώθησης τουριστικών πακέτων με προσόντα κατάλληλα για να ασκήσουν καθήκοντα σχεδιασμού και προώθησης τουριστικών πακέτων, δηλαδή καθήκοντα σχεδιασμού, οργάνωσης, προώθησης και αξιολόγησης μετά την πώληση τουριστικών πακέτων συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ταξιδιών. Τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

-συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το κόστος και τις ανέσεις των διαφόρων μέσων μεταφοράς και καταλυμάτων

-πραγματοποίηση και επιβεβαίωση κρατήσεων για τη μεταφορά και τη διαμονή

-διοργάνωση ολοκληρωμένων ομαδικών ταξιδιών για επαγγελματικούς ή τουριστικούς σκοπούς και υποστήριξη της πώλησής τους σε ομάδες ατόμων ή μεμονωμένα άτομα

-άσκηση συναφών δραστηριοτήτων

-Επίβλεψη και συντονισμός των ατόμων που ασχολούνται με αυτές τις εργασίες.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: η εξοικείωση των καταρτιζομένων με βασικές αρχές λειτουργίας ΤΠΕ,  πρότυπα διαχείρισης ΑΥΕ, -τους τρόπους πρόληψης ατυχημάτων και γενικά επαγγελματικών κινδύνων, - τα μέτρα ατομικής προστασίας στο χώρο εργασίας, -τις βασικές έννοιες εργατικού δικαίου, - τις βασικές αρχές του ατομικού εργατικού δικαίου, -τις βασικές αρχές του συλλογικού εργατικού δικαίου. Επίσης, επιδιώκεται η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις βασικές αρχές τουριστικού μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαχείρισης και σύνθεσης τουριστικού πακέτου.

Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές τουρισμού και έρευνας αγοράς, να περιγράφουν τις βασικές αρχές τουριστικής οικονομίας, πωλήσεων και μάρκετινγκ, να επιλέγουν τις βασικές αρχές διαπραγματεύσεων, να κατονομάζουν τις βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών και τις βασικές αρχές επιχειρησιακής επικοινωνίας, να προσδιορίζουν το αντικείμενο μιας έρευνας τουριστικής αγοράς, να συνθέτουν ένα τουριστικό πακέτο, να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού και εκτέλεσης ταξιδιού, να εξηγούν την τουριστική νομοθεσία, να κατηγοριοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές κοστολόγησης-τιμολόγησης τουριστικών υπηρεσιών, να προσδιορίζουν τις επιχειρησιακές επικοινωνίες τουριστικών επιχειρήσεων, να προσδιορίζουν τις τεχνικές τήρησης λογαριασμών προμηθευτών-πελατών, να επιλέγουν τις τεχνικές πωλήσεων τουριστικών υπηρεσιών, να χρησιμοποιούν το ανάλογο λογισμικό για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα παράπονα πελατών, να αναλύουν αποτελεσματικά τη σχέση κόστους-οφέλους, να λαμβάνουν αποτελεσματικά αποφάσεις.    

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες: προσανατολισμό προς την παροχή υπηρεσιών –ενεργητική διερεύνηση τρόπων εξυπηρέτησης των καταναλωτών, δεξιότητες επικοινωνίας (να μιλά σε άλλους για να μεταβιβάσει αποτελεσματικά τις πληροφορίες), δεξιότητες διαπραγμάτευσης, κοινωνική αντιληπτική δεξιότητα (να γνωρίζει τις αντιδράσεις των άλλων και να κατανοεί γιατί αντιδρούν έτσι), συντονισμό (να εκτελεί ενέργειες ρύθμισης σε σχέση με άλλες ενέργειες), μαθηματική δεξιότητα (να χρησιμοποιεί τα μαθηματικά για να λύνει προβλήματα), αποτελεσματική γραφή (να επικοινωνεί αποτελεσματικά εγγράφως ανάλογα με την περίπτωση και για τις ανάγκες του κοινού στόχου), κριτική σκέψη, κρίση και λήψη απόφασης (να εξετάζει τα σχετικά κόστη και οφέλη των πιθανών ενεργειών και να επιλέγει τις καταλληλότερες), καθοδήγηση (να διδάσκει άλλους πώς να κάνουν κάτι), ανάλυση διαδικασιών (να αναλύει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις προϊόντων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σχέδιο), διαχείριση οικονομικών πόρων (να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι δαπάνες για να γίνει μια εργασία και τη λογιστική διαδικασία για αυτές τις δαπάνες), ευελιξία (να σκέφτεται και να ενεργεί χρησιμοποιώντας κάθε εναλλακτική λύση), η δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα, να κρίνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις, να επιδεικνύουν οργανωτικότητα, να εργάζονται ομαδικά, να επιδεικνύουν κοινωνική αντίληψη, πρωτοβουλία, να επιλύουν προβλήματα, να αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων: Οι καταρτιζόμενοι με την συμμετοχή τους στην λειτουργία-δραστηριότητα των επιχειρήσεων, τόσο στα πλαίσια της θεωρητικής κατάρτισης (στα πλαίσια της οριζόντιας θεματικής ενότητας: «εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης») θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσα σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής λειτουργώντας ως «εργαζόμενος»:

-          Μαθαίνει από τα λάθη του και αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνης για τις ενέργειες του

-          Εξασκείται στην επικοινωνία και την συνεργασία με του «συναδέλφους» του και τους «πελάτες»

-          Γνωρίζει σωστότερα τη φύση του επαγγέλματος που έχει επιλέξει και

-          Κερδίζει την αυτοπεποίθηση ότι κατέχει σε βάθος το αντικείμενο που σπουδάζει. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τους καταρτιζόμενους ως προς την απόκτηση ικανοτήτων επικοινωνίας, ευαισθησίας προβλήματος, δηλαδή ως προς την αναγνώριση ενός προβλήματος, ταξινόμηση πληροφοριών, επιλεκτική προσοχή, παραγωγικός συλλογισμός, αριθμητική ικανότητα, πρωτοτυπία, κατανομή χρόνου, ακουστική προσοχή, απεικόνιση, ταχύτητα περάτωσης ενός έργου, συμπερασματική και συνθετική σκέψη.

Εξάλλου, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να τονώσει την μνήμη των καταρτιζομένων, να τους υποστηρίξει στη δυνατότητά τους να τακτοποιούν πληροφορίες και να έχουν την ευελιξία να κατηγοριοποιούν. Τέλος, το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους καταρτιζόμενους να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες τους σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον που είναι η αγορά εργασίας με στόχο να αντιληφθούν την άσκηση επιχειρηματικότητας στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έτσι θα:

-          Αναπτύξει την αίσθηση ευθύνης των συμμετεχόντων για τις ενέργειες τους

-          Προωθήσει το ομαδικό πνεύμα

-          Δώσει τις βάσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων

-          Επιτρέψει στους ασκούμενους να αναγνωρίσουν τις ελλείψεις τους και να κατευθύνουν τις προσπάθειες τους προς την βελτίωση των ελλείψεων αυτών.

-          Δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μάθουν να συνεργάζονται με ειδικούς σε διάφορους τομείς, καθώς και να αναζητούν την συμβουλή των τελευταίων

-          Να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών στους χώρους εργασίας. 

 

Εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί σε συνάφεια με τους εκπαιδευτικούς του στόχους, σε συμφωνία με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τίτλο: διοργανωτής τουριστικών πακέτων  και έχουν ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Εισαγωγικά και δυναμική ομάδας: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την εισαγωγή στο πρόγραμμα και την ενημέρωση των καταρτιζομένων για τις λεπτομέρειες και τον τρόπο διεξαγωγής του. Στη συνέχεια αφού γίνει μια πρώτη εκτίμηση των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, θα εξετασθεί μέσω επικοινωνιακών τεχνικών εκπαίδευσης η δυναμική της ομάδας, και θα αναλυθούν τεχνικές παρουσίασης και η δυναμική της επικοινωνίας. Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η γνωριμία των μελών της ομάδας και η ανάπτυξη της δυναμικής της καθώς και να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τις ειδικότητες που μπορούν να ασχοληθούν μέσα από τον τομέα της οργάνωσης και προβολής τουριστικών πακέτων.

Περιεχόμενο:

§        Παρουσίαση του ΚΕΚ: σύντομο ιστορικό, φιλοσοφία, στόχοι, άξονες λειτουργίας.

§        Υποχρεώσεις και δικαιώματα καταρτιζομένων

§        Φιλοσοφία – παρουσίαση – αναγκαιότητα και χρησιμότητα προγράμματος.

§        Πρώτη γνωριμία εκπαιδευτή με τους καταρτιζόμενους (σπάσιμο πάγου).

§        Σαφής διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων και των προσδοκιών του προγράμματος – Συζήτηση-συμμετοχή των καταρτιζομένων: έκφραση απαιτήσεών τους σχετικά με το πρόγραμμα. Απαντήσεις σε ερωτήσεις για το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Συζήτηση για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος, εκπαιδευτικές τεχνικές κ.λπ. (Σύναψη «Συμβολαίου μάθησης»).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία  

§        Υποχρεώσεις εργοδοτών

o      Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

o      Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις

o      Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων

o      Επιχειρήσεις που μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας

o      Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων

o      Άλλες υποχρεώσεις

o      Κυρώσεις

§        Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας

o      Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

o      Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας

o      Εργατικά ατυχήματα

o      Αρχές πρόληψης ατυχήματος

o      Κίνδυνοι για την υγεία στους χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες

o      Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

o      Οργάνωση εργασίας, Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας.

o      Πυροπροστασία

o      Ασφάλεια μηχανών – Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ.

o      Φυσικές και μη καταστροφές (σεισμός κ.λπ.)

o      Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου

o      Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή

o      Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις

o      Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία της οθόνης

o      Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος

o      Πρώτες Βοήθειες

§        Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

o      Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

o      Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Π.Δ. 17/96 άρθρο 4 παρ. 14)

o      Νομοθετικό πλαίσιο εργατικών ατυχημάτων

o      Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας χώρων συγκέντρωσης κοινού και στάθμευσης

o      Βασικοί κανόνες ασφαλούς πρόσβασης και παραμονής σε χώρους συγκέντρωσης κοινού

o      Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας χώρων μαζικής εστίασης

 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

-Ενημέρωση για τα μέσα που μπορούν οι καταρτιζόμενοι να χρησιμοποιήσουν για να αναζητήσουν εργασία και τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν: Επίσημοι φορείς παροχής πληροφόρησης (ΟΑΕΔ, ΚΠΑ κ.λ.π.), άλλες πηγές πληροφόρησης (Τύπος Μ.Μ.Ε., Internet), ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας κ.λ.π. 

Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας :-Προσωπική διερεύνηση της τοπικής αγοράς εργασίας - Σχεδιασμός άμεσης ή μακροπρόθεσμης εξεύρεσης εργασίας- Μεσομακροπρόθεσμος προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας - Επεξεργασία δεδομένων και λήψη αποφάσεων.

Μέθοδοι βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας  του ανέργου/ υποψήφιου για θέση εργασίας: -Βασικά στοιχεία αυτοαξιολόγησης / αυτογνωσίας -Τόνωση (support) των εσωτερικών χαρακτηριστικών (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ψυχρή ισορροπία, πνευματική σταθερότητα) -Τόνωση (support) των εξωτερικευμένων χαρακτηριστικών (κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα επικοινωνίας, ωριμότητα, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, επιμονή, πρωτοβουλία) -Κατανόηση και χειρισμός του προφορικού λόγου -Κατανόηση και χειρισμός του γραπτού λόγου -Μη λεκτική επικοινωνία και διαμόρφωση θετικής συνολικής εικόνας για τον υποψήφιο. Τέλος η ενότητα περιλαμβάνει  προσομοίωση στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού,  δηλαδή στις :- Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος - Αυτοπαρουσίαση / έκθεση προσόντων - Εξετάσεις /τεστ ειδικών γνωστικών ικανοτήτων- Τεστ / αξιολόγηση προσωπικότητας - Προσωπική συνέντευξη (interview) ή ομαδική συνέντευξη / ζήτηση-  Μεθοδολογία δημιουργίας θετικής συνολικής εικόνας.

 

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

þ         Είδη συμβάσεων εργασίας

þ         Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας

þ         Μέσα και τρόποι κατοχύρωσης των δικαιωμάτων

þ         Επιθεώρηση Εργασίας, ΓΣΕΕ, σωματεία

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βασικές γνώσεις ΤΠΕ

o      Εισαγωγή στη Τεχνολογία Υπολογιστών: εισαγωγή σε βασικές έννοιες πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών, το υλικό και το λογισμικό ενός υπολογιστικού συστήματος, την ανατομία ενός υπολογιστή, την εξοικείωση των καταρτιζομένων με το υπολογιστικό περιβάλλον εργασίας, την εκμάθηση βασικών εντολών του λειτουργικού συστήματος , τη διαχείριση του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας Windows ΧΡ.

o       Λειτουργικά Συστήματα – Διαχείριση Αρχείων: εγκατάσταση και εκκίνηση εφαρμογών, εργασίες διαχείρισης και τροποποίησης των ρυθμίσεων του συστήματος (για την οθόνη, την ημερομηνία και ώρα κ.λπ.)

o       Επεξεργασία ΚειμένουΕργασία Word, Δημιουργία νέου εγγράφου, Επεξεργασία εγγράφων , Προσθήκη κειμένου με το αυτόματο κείμενο – Χρήση ειδικών χαρακτήρων, Χρήση των εργαλείων διόρθωσης, Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου, Χρήση περιγραμμάτων και χρωμάτων, Εργασία με στηλοθέτες  και εσοχές, Εξέταση των εγγράφων σας με διαφορετικές προβολές, Εργασία με περιθώρια – σελίδες και διάστιχο, Εργασία με στυλ, Αυτόματη μορφοποίηση για αλλαγή των ιδιοτήτων κειμένου, Προσθήκη κεφαλίδων, υποσέλιδων  και αρίθμησης σελίδας, Εκτύπωση εγγράφων, Αποστολή εγγράφων μέσω fax/email, Δημιουργία λίστας με αρίθμηση και κουκίδες, Χρήση πινάκων word, δημιουργία στηλών και γραφικών.

o       Λογιστικά φύλλα – excel: Εργασία στο excel, Δημιουργία ενός καινούργιου βιβλίου εργασίας, Εισαγωγή δεδομένων στο φύλλο εργασίας, Περιήγηση στο  Excel, Αλλαγή της απεικόνισης του Φύλλου Εργασίας σας,  Επεξεργασία φύλλων εργασίας, Αλλαγή της εμφάνισης  αριθμών και κειμένου, Προσθήκη περιγραμμάτων και σκίασης κελιών, Εργασία με περιοχέςΕισαγωγή και διαγραφή κελιών , γραμμών και στηλών, Διαχείριση των φύλλων εργασίας,  Εκτύπωση του βιβλίου εργασίας, Εκτέλεση απλών υπολογισμών,  Αντιγραφή τύπων, Εκτέλεση υπολογισμών με συναρτήσειςΔημιουργία γραφημάτων,  Αποθήκευση και δημοσίευση αρχείων στοweb.

o      Εφαρμογές στο  Διαδίκτυο: Βασικές αρχές δικτύων, πλεονεκτήματα και κίνδυνοι από τη δικτύωση, Προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ δικτύων Η/Υ, άλλων τύπων δικτύων (π.χ. τηλεφωνικό) και του Internet, Συνδρομητές σε κανάλια και εργασία χωρίς σύνδεση, Χρήση του Internet Explorer 5.0, Δημιουργία και διαχείριση της λίστας αγαπημένα στα internet explorer, Χρήση των πρόσθετων προγραμμάτων του  internetexplorer, Eκκίνηση με το outlook, Διαμόρφωση του outlook, Τα εργαλεία του outlook, Δημιουργία Αλληλογραφίας, Η Εισερχόμενη Αλληλογραφία, Διαχείριση αλληλογραφίας, Επισύναψη αρχείων και στοιχείων σε ένα μήνυμα, Οργάνωση μηνυμάτων, Ορισμός επιλογών αλληλογραφίας, Το βιβλίο διευθύνσεων, Δημιουργία μιας λίστας επαφών ,  ημερολόγιο, λίστα εργασιών, δημιουργία σημειώσεων, εκτυπώσεις, αποθήκευση, άνοιγμα και εύρεση στοιχείων στο outlook, προσαρμογή του outlook, Το outlook  και τοInternet .

o      Παρουσιάσεις: Εργασία με το Power point, Εργασία με διαφάνειες σε διαφορετικές προβολές, Εκτύπωση παρουσιάσεων, σημειώσεων και σημειώσεων κοινού, Αλλαγή της εμφάνισης μιας παρουσίασης, Εισαγωγή, διαγραφή και αντιγραφή διαφανειών, αναδιοργάνωση των διαφανειών μιας παρουσίασης, Προσθήκη και επεξεργασία κειμένου σε μία διαφάνεια, Δημιουργία στηλών  και λίστας, Προσθήκη γραφικών σε μία διαφάνεια,  Προσθήκη ήχων και ταινιών σε μια διαφάνεια,  Εργασία με αντικείμενα του Power point, Παρουσίαση διαφανειών, Σχεδιασμός μιας παρουσίασης για το Internet, Διατήρηση των ειδικών εφέ στοWeb.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διαχείριση παραπόνων πελατών

Η κατανόηση της Ψυχολογίας του πελάτη ( Περιγραφή του τέλειου Πελάτη – Τουρίστα, Ανάγκες πελάτη ανάλογα με το είδος τουρισμού που κάνει,)

Αντιδράσεις  Πελάτη – Τουρίστα σε ενδεχόμενες ερωτήσεις του υπάλληλου των ταξιδιωτικών γραφείων, τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές αντιμετώπισης παραπόνων πελατών 

                                                                                         

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:Βασικές αρχές τουρισμού και τουριστικής οικονομίας

Γενικά περί τουρισμού, Ελκυστικές δομές, Φυσικά περιβαλλοντικά κάλλη, Καιρικές συνθήκες για την προσέλκυση τουριστών , Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη, Η αναγκαιότητα του τουρισμού, Ψυχολογία τουριστών, Ο ανθρώπινος παράγοντας στον τουρισμό, Ψυχολογία εργαζομένων στον τουρισμό, βασικές αρχές τουρισμού, έννοιες και δομές, βασικές αρχές τουριστικής οικονομίας.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Έρευνα τουριστικής αγοράς και σύγχρονο τουριστικό marketing

Διαβαθμίσεις ηλικίας και φύλου για να προσαρμοστεί κατάλληλα  το πακέτο διακοπών, Ανάλυση και διαχείριση εισερχόμενου τουρισμού (incoming)και εξερχόμενου τουρισμού(outgoing)

Έρευνα  των γεωγραφικών περιοχών των υποψηφίων τουριστών που απευθυνόμαστε

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Τουριστική διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων                       

Ποια  ΜΜΕ  επηρεάζουν αποτελεσματικότερα τους  ενδιαφερόμενους τουρίστες (πχ Ραδιόφωνο, Περιοδικό, Εφημερίδα,  internet, τηλεόραση.

-Ώρες υποβολής και συγκεκριμένες ημέρες υποβολής διαφήμισης

-Η πολιτική των φυλλαδίων που και πώς

-Νέα πολιτική στην αμεσότητα: οργάνωση συγκεντρώσεων και προβολή σε αίθουσες   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Σύνθεση τουριστικού πακέτου                                                     

-Σχεδιασμός  σύμφωνα με τις βιομηχανικές, αγροτικές  και ιστορικές πόλεις

-Προώθηση σε χωριά η πόλεις και επαγγέλματα όπου  προσαρμόζεται το τουριστικό πακέτο

Οργάνωση πως υλοποιείται ένα τουριστικό πακέτο μέσα από το  τουριστικό γραφείο

- Συλλογή πληροφοριών για τα μέσα συγκοινωνιών. τα αξιοθέατα,

μνημεία, ξενοδοχεία, διαδρομές, θέατρα.

-Αποτύπωση μέρα με την ημέρα την καλύτερη προσαρμογή για την 

σύνθεση του πακέτου

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Τεχνικές εκτέλεσης ταξιδιών                                                         

-Είδη συμβολαίων(Allotment, commitment, price agreement on request)

-Διεθνείς νομοθεσίες που διέπουν τις μεταφορές

-Ticketing για ανταποκρίσεις αερογραμμών

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10   Κοστολόγηση τουριστικών πακέτων και τιμολόγηση             τουριστικών υπηρεσιών

                     

-Σύγκριση καταλόγων

-Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

 -Τιμή ανάλογη της προσφοράς

 

ENOTHTA 11   Λειτουργία των κρατήσεων                                                           

-Χρήση των Voucher

-Αντιμετώπιση του overbooking

-Πλάνα κρατήσεων

                   

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Τεχνικές Επικοινωνίας και Επιρροής στο χώρο εργασίας (Περιοριστικοί Παράγοντες στην Αποτελεσματική, Προσωπικό Στυλ Επικοινωνίας – ανάλυση του προσωπικού στυλ και καθορισμός του τρόπου με τον οποίο το προσωπικό στυλ αποτελεί αβίαστα επιτυχημένο τρόπο επικοινωνίας για κάποιες περιπτώσεις και πιθανόν περιοριστικό για άλλες,.

Τεχνικές Επικοινωνίας και Επιρροής στο χώρο εργασίας (Ανάλυση Προσωπικού στυλ Επικοινωνίας των Άλλων, Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής – σχεδιασμός στρατηγικής επιρροής και χρήση διαφόρων τεχνικών για αποστολή μηνυμάτων και ανάλυση των αποτελεσμάτων)

Συνεργασία ομάδων – τεχνικές teamwork

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Χρήση λογισμικού

Βελτίωση της ελκυστικότητας (Συλλογή πληροφοριών από τον επισκέπτη, Χρήση κίνησης, Βίντεο κ.ά.)

Δημοσίευση της τοποθεσίας, δημιουργία πεδίων για ON-LINE κρατήσεις τουριστικών πακέτων

Υποδοχή ηλεκτρονικών αιτήσεων κράτησης, οριστικοποίηση κράτησης, αποστολή e-mail

Προώθηση –προβολή της ιστοσελίδα, κατάλογοι web, Σύνδεση του προγράμματος κρατήσεων με το Web για την προβολή τουριστικών πακέτων / προϊόντων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Υποστήριξη υπηρεσιών και διαδικασιών (after sales) τουριστικού πακέτου

-Αντιμετώπιση παραπόνων πελατών

-Η δυσκολία του Overbooking

-διαμόρφωση ερωτηματολογίου μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών

-διανομή και συγκέντρωση ερωτηματολογίων

-επεξεργασία των αποτελεσμάτων (ποσοτική έρευνα)

-επικοινωνία με πελάτες που αγόρασαν το πακέτο, αναζήτηση πληροφόρησης σχετικά με το βαθμό ικανοποίησή τους (ποιοτική έρευνα)

-διαχείριση προβλημάτων

-καταγραφή προβλημάτων

-τεχνικές ανάλυσης κόστους οφέλους

- τεχνικές αξιολόγησης απόδοσης

-τεχνικές λήψης αποφάσεων σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη του πακέτου 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

 

Ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. Στην ενότητα αυτή οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης πρακτικής τους άσκησης, τον τόπο διεξαγωγής, τα στελέχη της επιχείρησης με τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, ενώ επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπια εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης πρακτικής τους άσκησης, προκειμένου να ενσωματωθούν ευκολότερα σε αυτήν.

 

                                                                                                          

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Αξιολόγηση προγράμματος

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η αξιολόγηση της πορείας των καταρτιζομένων και ο βαθμός αφομοίωσης των γνώσεων και των εμπειριών που έλαβαν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και η αξιολόγηση του προγράμματος όσον αφορά στις εκπαιδευτικές μεθόδους, τις υποδομές, τα μέσα, τον εξοπλισμό και τους εκπαιδευτές.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί με πρακτική άσκηση στην οποία οι καταρτιζόμενοι  θα συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών εντός της επιχείρησης και θα εξασκηθούν σε μελέτες περίπτωσης. Η παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί από τον επόπτη Πρακτικής, με τον οποίο οι καταρτιζόμενοι θα βρίσκονται σε προσωπική επαφή, προκειμένου να παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη στον καταρτιζόμενο για την ομαλοποίηση της ενσωμάτωσής του στο περιβάλλον της επιχείρησης. Επίσης θα υπάρξουν κοινές συναντήσεις εκπροσώπου επιχείρησης, καταρτιζόμενου και επόπτη για τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.    

 

Η εργασιακή  εμπειρία  θα αποκτηθεί μέσω των ακολούθων εκπαιδευτικών διαδικασιών στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης:

v    εργασιακή εκπαίδευση μέσα στην επιχείρηση: Η διαδικασία της μεθόδου αυτής απαιτεί την ακριβή ανάλυση μιας εργασίας, μοιράζοντάς την σε φάσεις και σημεία – κλειδιά. Η φάση είναι ένα λογικό στάδιο στην εξέλιξη της εργασίας. Τα σημεία- κλειδιά που αντιστοιχούν σε μια φάση διευκρινίζουν τι πρέπει να γίνει ώστε η εκτέλεση να γίνει εύκολα και σε κατάλληλες συνθήκες ποιότητας και ασφάλειας.

v    Ανάλυση εμπειριών σε συζήτηση με τον επόπτη πρακτικής της επιχείρησης: οι εκπαιδευόμενοι, συζητούν, αναλύουν και εμπεδώνουν με τη βοήθεια του επόπτη όλες τις απορίες και τα ερωτήματα που έχουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης και προσπαθούν να συνδέσουν την πρακτική με τη θεωρητική κατάρτιση που απέκτησαν για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Η εφαρμογή των παραπάνω μορφών πρακτικής άσκησης που έχουν ενσωματωθεί στην εργασία, δημιουργούν νέες δυνατότητες κατάρτισης και ανταποκρίνονται σε οικονομικούς και σε παιδαγωγικούς στόχους καθώς συμβάλλουν:

  • Στη διαμόρφωση άντλησης των κατάλληλων εργασιακών εμπειριών.
  • Στην αύξηση των προοπτικών της προσωπικής εξέλιξης και αυτονομίας.
  • Στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και απόδοσης.
  • Στην κατανόηση των οργανωτικών μεταρρυθμίσεων που συμβαίνουν κατά καιρούς μέσα στην επιχείρηση για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της αγοράς. 
  • Στην απόκτηση ικανοτήτων που ανταποκρίνονται στις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.  Οι προαναφερόμενες μέθοδοι θα τους επιτρέψουν να εξασκηθούν στη διαχείριση και τον τρόπο οργάνωσης τουριστικών πακέτων αλλά και να σχεδιάσουν και να συνθέσουν ένα τουριστικό πακέτο συνεργαζόμενοι με τα έμπειρα εκπαιδευτικά στελέχη.

 

Εκπαιδευτική Ενότητα

(τίτλος)1

Ώρες2

Eισαγωγικά και δυναμική ομάδας 

1

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου    

8

Βασικές γνώσεις ΤΠΕ

10

Διαχείριση παραπόνων πελατών

4

Βασικές αρχές τουρισμού και τουριστικής οικονομίας

3

Έρευνα τουριστικής αγοράς και σύγχρονο τουριστικό marketing

5

Τουριστική διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων                       

5

Σύνθεση τουριστικού πακέτου                                                     

7

Τεχνικές εκτέλεσης ταξιδιών                                                          

5

Κοστολόγηση τουριστικών πακέτων και τιμολόγηση τουριστικών υπηρεσιών

5

Λειτουργία των κρατήσεων                                                           

4

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

4

Χρήση λογισμικού

5

Υποστήριξη υπηρεσιών και διαδικασιών (after sales) τουριστικού πακέτου

5

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

8

Αξιολόγηση προγράμματος

1

Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος

80

Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις

500

Γενικό σύνολο

580

Ο τίτλος της εκπαιδευτικής ενότητας.

Οι ώρες κάθε εκπαιδευτικής ενότητας