«Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Ανέργων ηλικίας από 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Υποχρεωτική (Γυμνάσιο)Δευτεροβάθμια (Ενιαίο Λύκειο)Δευτεροβάθμια (ΕΠΑΛ)Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ)Τριτοβάθμια (ΑΕΙ)Τριτοβάθμια (ΤΕΙ)Μεταπτυχιακό

Αθήνα (Πλ. Αττικής)ΠεριστέριΠρέβεζαΙλιονΚαλαμάτα

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα https://www.eyklidis.gr προκειμένου να συμμετάσχω στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική νημέρωσή μου από την εταιρεία ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.