Ενεργειακοί επιθεωρητές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ


Γενικά

Με τη νέα νομοθεσία απαιτείται, για την μεταβίβαση ή ενοικίαση ενός κτιρίου, η ύπαρξη πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από ενεργειακούς επιθεωρητές, δηλαδή μηχανικούς ή υπομηχανικούς που έχουν σχετική άδεια από το Υπουργείο Ενέργειας. Η άδεια αποκτάται: α) με την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος από το μηχανικό σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και β) μετά την συμμετοχή στο πρόγραμμα ο μηχανικός συμμετέχει σε πανελλαδικές εξετάσεις για να πάρει την άδεια του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Το ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης των μηχανικών για την απόκτηση της άδειας. Τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής:

  1. Επιθεωρητές Κτιρίων
  2. Επιθεωρητές λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
  3. Επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού

Τα τμήματα εκπαίδευσης συγκροτούνται άμεσα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού αιτήσεων, ενώ η ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης αποτελεί στοιχείο προτεραιότητας.

Ώρες εκπαίδευσης

  1. Επιθεωρητές Κτιρίων: περιλαμβάνει 60 ώρες υποχρεωτική εκπαίδευση, εκ των οποίων οι 36 ώρες θεωρία στο ΚΔΒΜ και οι 24 πρακτική άσκηση, δηλαδή διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίριο και 28 ώρες προαιρετική εκπαίδευση.
  2. Επιθεωρητές λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης: περιλαμβάνει 30 ώρες υποχρεωτική εκπαίδευση, εκ των οποίων οι 20 ώρες θεωρία στο ΚΔΒΜ και οι 10 πρακτική άσκηση, δηλαδή διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης  λέβητα και εγκατάστασης θέρμανσης σε κτίριο και 20 ώρες προαιρετική εκπαίδευση.
  3. Επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού: περιλαμβάνει 30 ώρες υποχρεωτική εκπαίδευση, εκ των οποίων οι 20 ώρες θεωρία στο ΚΔΒΜ και οι 10 πρακτική άσκηση, δηλαδή διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης εγκατάστασης κλιματισμού  σε κτίριο και 22 ώρες προαιρετική εκπαίδευση.

Για να μπορέσουν οι μηχανικοί να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας θα πρέπει να παρακολουθήσουν οπωσδήποτε τις υποχρεωτικές ενότητες του σεμιναρίου.

 

Διαδικασία συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος μηχανικός υποβάλλει στο ΚΔΒΜ αίτηση για τη συμμετοχή του σε όποιο/όποια σεμινάριο/ σεμινάρια επιθυμεί. Το ΚΔΒΜ του δίνει έναν κωδικό αριθμό συμμετοχής. Με τον αριθμό αυτό ο μηχανικός υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr.

Μόλις υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, ο μηχανικός φέρνει στο ΚΔΒΜ εκτυπωμένο το αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, για να μπορέσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Το ΚΔΒΜ , όταν συγκεντρώσει τον αριθμό των ενδιαφερομένων, ενημερώνει όσους έχουν υποβάλει αίτηση για την υλοποίηση του προγράμματος.

Εκπαιδευτές σε κάθε σεμινάριο θα είναι μηχανικοί με επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο

To εκπαιδευτικό υλικό για κάθε πρόγραμμα θα καθοριστεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και θα δοθεί στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με ευθύνη του ΚΔΒΜ.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, οι μηχανικοί θα συμμετέχουν σε εξετάσεις που θα διεξάγει το ΤΕΕ.