Εταιρεία
Home

Εταιρεία

Προφίλ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» ιδρύθηκε το 1991 έχοντας ως έδρα την Αθήνα. Εδώ και είκοσι και πλέον έτη, το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί αξιολογεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια κοινοτικών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ενεργειών. Επιπλέον, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ δραστηριοποιείται και στην υλοποίηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων (Έρευνες- μελέτες, Ημερίδες, Συνέδρια, Εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης).

Το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ιδρύθηκε από έμπειρους επιστήμονες αποφοίτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, που παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στη ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όσο και των ανέργων, με σκοπό την διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των τελευταίων.

Σήμερα ο φορέας μας έχει παραρτήματα σε Αθήνα και στην Πρέβεζα και μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν με άλλα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με πλήθος εκπαιδευτών και εξειδικευμένων επιστημόνων σε όλα τα θεματικά πεδία εκπαίδευσης. Επίσης διαθέτει ένα ευρύτατο πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Από το Δεκέμβριο του 2005 έχει πιστοποιηθεί για την παροχή των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.

Το Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης το 1995 και η πιστοποίηση αυτή ανανεώθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ρυθμίσεις τα έτη 1998, 2001, 2003 και 2005.

Κυριότεροι σταθμοί στην πορεία της εταιρείας θεωρούνται:
1991 Καταστατική ίδρυση της εταιρείας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με τη μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.
1995 1η Πιστοποίηση της εταιρείας ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την Αθήνα
1998 2η Πιστοποίηση της εταιρείας από το ΕΚΕΠΙΣ, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την Αθήνα. Θεματικά πεδία πιστοποίησης:
–    Οικονομίας και Διοίκησης
–    Πληροφορικής
–    Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών
2001 3η Πιστοποίηση της εταιρείας από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την Αθήνα. Θεματικά πεδία πιστοποίησης:
–    Οικονομίας και Διοίκησης
–    Πληροφορικής
–    Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών
2002 Αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στο Περιστέρι προς δημιουργία παραρτήματος.
2003 Δημιουργία παραρτήματος στο Περιστέρι και πιστοποίησή του από το ΕΚΕΠΙΣ.
2004 Πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ σε επιπλέον θεματικό πεδίο, αυτό του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών.
2005 Πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ του νέου παραρτήματος στην Πρέβεζα.
2005 Πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ στα θεματικά πεδία: Περιβάλλον, Υγεία – πρόνοια, Πολιτισμός – Αθλητισμός, Παιδαγωγικά Επαγγέλματα, Αγροτικά Επαγγέλματα και εναρμόνιση με την ΚΥΑ 110327/21-02-2005 με θέμα: «Σύστημα πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)».
2009 Μετατροπή της εταιρίας από αστική μη κερδοσκοπική σε ετερόρρυθμη εταιρία.

Οι στόχοι του φορέα είναι οι παρακάτω:
–   Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
–   Η πρωτοπορία στον τομέα της εκπαίδευσης από απόσταση.
–   Η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
–   Η υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
–   Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Εσωτερική Οργάνωση

Η εταιρία είναι στελεχωμένη από ένα άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εξωτερικών συνεργατών που πλαισιώνουν όλο το φάσμα των λειτουργιών της εταιρείας.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού είναι υψηλό ενώ υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία στον συντονισμό και διαχείριση έργων αφού η πλειοψηφία των εργαζομένων συμμετείχε σε όλες τις δράσεις που αναλήφθηκαν στα πλαίσια του Α’ Κ.Π.Σ,  Β’  και Γ’ Κ.Π.Σ. και εξακολουθεί να συμμετέχει δυναμικά στις δράσεις που υλοποιεί ο φορέας μας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Επιπροσθέτως, η εταιρία κατανοώντας την σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην αποτελεσματική λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού προκειμένου να υπάρχει προσαρμογή των γνώσεων στις απαιτήσεις του κοινωνικού – οικονομικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, διαθέτουμε έναν ικανό αριθμό εξωτερικών συνεργατών και εκπαιδευτών, ούτως ώστε να διασφαλίζουμε την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών και των Έργων τα οποία ο φορέας αναλαμβάνει.

 Παρακάτω παρουσιάζεται το οργανόγραμμα του ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ

ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

ΔΟΜΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υλικοτεχνική υποδομή

Κτιριακή Υποδομή
Το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ διαθέτει τις ακόλουθες κτιριακές υποδομές:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ 
Η κεντρική δομή του ΚΕΚ βρίσκεται στην οδό Λιοσίων 117, στην Πλατεία Αττικής, σε χώρο συνολικής επιφάνειας 360 τ.μ.
Οι εγκαταστάσεις του ΚΕΚ περιλαμβάνουν 4 αίθουσες κατάρτισης δυναμικότητας 87 ατόμων – από τις οποίες οι δύο (2) είναι πληροφορικής, ενώ επίσης περιλαμβάνουν χώρο διαλειμμάτων, γραφεία διοίκησης, κυλικείο, γραφείο προώθησης στην απασχόληση, χώρο internet, όλα προσπελάσιμα από ΑΜΕΑ.

ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Το παράρτημα του ΚΕΚ βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 15, στο Περιστέρι, σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής επιφανείας 226,46 τ.μ.
Tο παράρτημα του Περιστερίου διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες κατάρτισης δυναμικότητας 84 ατόμων, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι αίθουσες πληροφορικής, χώρο διαλειμμάτων, γραφεία διοίκησης, γραφείο προώθησης στην απασχόληση, όλα προσπελάσιμα από ΑΜΕΑ.

ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Το παράρτημα του ΚΕΚ βρίσκεται επί της οδού Ι. Γερογιάννη 16, στην Πρέβεζα, σε χώρο συνολικής επιφανείας 159,98 τ.μ. Το παράρτημα της Πρέβεζας διαθέτει δύο (2) αίθουσες κατάρτισης δυναμικότητας 46 ατόμων, εκ των οποίων μία (1) είναι αίθουσα πληροφορικής. Επίσης διαθέτει τηλέφωνο για το κοινό, βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο, χώρους διαλειμμάτων, γραφεία διοίκησης, όλα προσπελάσιμα από ΑΜΕΑ.
Σε όλες τις αίθουσες κατάρτισης και πληροφορικής και των δύο παραρτημάτων, υπάρχει ανάλογος εξοπλισμός software με αυτό της Αθήνας καθώς και σύνδεση στο Internet.
Επίσης σε όλες τις αίθουσες πληροφορικής διατίθεται ο απαιτούμενος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (hubs, routers κτλ) που επιτρέπει την ταχεία σύνδεση των Η/Υ τόσο σε τοπικό δίκτυο, όσο και με το Internet.
Σε όλες τις εγκαταστάσεις του φορέα υπάρχει χώρος υποδοχής, πληροφόρησης κοινού και βιβλιοθήκη. Το προσωπικό έχει στην διάθεση του περιφερειακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (laser εκτυπωτές, σαρωτές) ενώ υπάρχει σύνδεση Internet μέσω μισθωμένης γραμμής.
Το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ διαθέτει Λογισμικά: διαχείρισης προγραμμάτων, Αξιολόγησης, Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού & επιλογής εκπαιδευομένων & εκπαιδευτών, Παρακολούθησης των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας, λογιστικής παρακολούθησης, Επεξεργασίας κειμένου, δεδομένων κ.λ.π. (Microsoft Office ΧΡ), σύζευξης αγοράς- ζήτησης εργασίας.
Επίσης διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Εξειδικευμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών του φορέα

Μεθοδολογία διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιεί ο φορέας μας καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, αναλύονται στατιστικά και παρέχουν πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας, την προσφορά και ζήτηση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες ειδικότητες, καθώς και το ποσοστό απορρόφησης των καταρτιζομένων του Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ αξιοποιεί τις υπάρχουσες μελέτες και έρευνες αγοράς εργασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ POLYDEYKHS (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) και ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ AXIOMETRIC (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ):
Αξιοποιείται στα εξής:

Α)Επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση καταρτιζομένων : Εφαρμόζεται κάθε φορά που σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Κατά την εφαρμογή του χρησιμοποιείται το φυλλάδιο του προγράμματος, ενώ από την προκήρυξη των προγραμμάτων ως και την οριστικοποίηση των επιλεγέντων συμπληρώνονται έντυπα όπως η Αίτηση Συμμετοχής και το Έντυπο Επιλογής. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, με τη χρήση διαφόρων εντύπων γίνεται η παρακολούθηση της πορείας των συμμετεχόντων, ενώ με την χρήση αξιολογητικών εντύπων (ερωτηματολόγια) αξιολογείται η συμμετοχικότητα των καταρτιζομένων και η αποτελεσματικότητα του ίδιου προγράμματος.
Β) επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση εκπαιδευτών
Εφαρμόζεται κάθε φορά που ένας νέος εισηγητής/ τρια έχει αποστείλει βιογραφικό ή έχει με άλλο τρόπο εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για συνεργασία με τον οργανισμό μας. Κατά την εφαρμογή του ακολουθούνται διάφορα στάδια από την πρώτη επαφή και επικοινωνία με τους εισηγητές/ τριες μέχρι και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου στα πλαίσια των εισηγήσεων τους στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών/τριών εφαρμόζεται για το σύνολο των προγραμμάτων και συνίσταται στην παρακολούθηση τόσο από τον φορέα όσο και τους καταρτιζόμενους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ JOB VIEW (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
To job view είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της πορείας των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Απασχόλησης. Οι επιλογές των απαντήσεων γίνεται κάθε φορά από πίνακα επιλογών όπου καταγράφονται όλες οι πιθανές εκδοχές (check list).

ARGUS ERP 
Πρόκειται για σύστημα αντικειμενικής μοριοδότησης σύστημα «Παραμετρικών Εργαλείων Αξιολόγησης & επιλογής» το οποίο είναι λειτουργικά ενοποιημένο με το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης που διαθέτει το ΚΕΚ. Το σύστημα στηρίζεται στη λειτουργική αξιοποίηση των εργαλείων και στην παραμετροποίηση του συστήματος ανάλογα με τα ιδιαίτερα κριτήρια στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση για την αποτελεσματική επιλογή και αξιολόγηση των ωφελουμένων..

Σύστημα επιλογής των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης: 
Ο φορέας μας έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο αποτελείται από 250 επιχειρήσεις συνολικά.
Η συνεργασία με τις ενλόγω επιχειρήσεις διαρκεί σε μόνιμη βάση και από το δίκτυο αυτό αντλούνται οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης.
Η διαδικασία που ακολουθεί ο φορέας μας για την επιλογή των κατάλληλων εταιριών ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης είναι μέσω της συμπλήρωσης ενός αναλυτικού ερωτηματολογίου από όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μία φορά το χρόνο και διερευνώνται μεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν σε: οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, παραγωγική διαδικασία, διάρθρωση προσωπικού και οργάνωση εργασίας, καθώς και οι ανάγκες της επιχείρησης σε προσωπικό αλλά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων της.

Πολιτική ποιότητας

Βασική φιλοσοφία του Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ είναι , να συμβάλλει μέσα από τους τομείς δράσης του: την κατάρτιση, την έρευνα, την συμμετοχή σε διακρατικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες, στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας μας.

Οι Στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
• Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας ενσωματώνοντας σε αυτά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους.
• Η σύνδεση των ενεργειών της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
• H προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας
• Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας
• Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του ΚΕΚ, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών.