Υπηρεσίες Τηλεκατάρτισης

Teacher

Κατηγορία

Υπηρεσίες τηλεκατάρτισης

Κατανοώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις και εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων, ο φορέας μας αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Το ΚΕΚ έχει ήδη αποκτήσει πλατφόρμα τηλεκατάρτισης σε περιβάλλον moodle προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξ αποστάσεως μάθησης, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Η πλατφόρμα αυτή είναι συμβατή με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και προϋποθέσεις στον τομέα του e-learning και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://openlearn.apopsinet.gr/kek_efklidis

Price : Free

Question

ΔικηγόροςΓιατρόςΜηχανικός/ΑρχιτέκτωνΟικονομολόγος/ΛογιστήςΕκπαιδευτικός/ΕρευνητήςΆλλο

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα https://www.eyklidis.gr προκειμένου να συμμετάσχω στα Επιδοτούμενα Προγράμματα.

Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική νημέρωσή μου από την εταιρεία ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.