ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β)

Με το παρόν, δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης 02/2020 (ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) και το ενδιαφέρον μου για τη συμμετοχή μου στη δράση: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως δυνητικός δικαιούχος εξουσιοδοτώ τον πάροχο κατάρτισης ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. διακ. τίτλ. ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΔΒΜ 2, προκειμένου να προβεί κατ΄ εντολή μου και για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Να υποβάλει στο σύστημα https//eservices.yeka.gr την Αίτηση Συμμετοχής μου στη δράση

«Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών».

  • Να δηλώσει το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ………………………………………..…….. στο οποίο ενδιαφέρομαι να καταρτιστώ, με τη μέθοδο του e-learning.
  • Να αναρτήσει στο σύστημα https//eservices.yeka.gr α) εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης, β) εκτύπωση από e-banking/ φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό μου ως Δικαιούχου του Λογαριασμού, τα οποία υποβάλλω συνημμένα με την παρούσα.

Για την πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Συμμετοχής, υποβάλλω συνημμένα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.

Παρακαλώ για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

 

                                                                             Αθήνα/……, …../……/2020

 

 

                                    Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΣΑ

 

 

                                                                              (Ονομ/νο & υπογραφή)