Έργο με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing

 

 

 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. από την Ένωση εταιριών«ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».

 

α) Το Έργο

Η Ένωση εταιριών«ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως δικαιούχος της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020»

 

ενημερώνει τους πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 29/05/2017 έως 28/02/2018, από εταιρίες του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές Δραστηριότητες», στην περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα τους:

 

*      324 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

*      185  πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

*      41 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «PegasusMagazinesPublications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

Στόχος του ως άνω έργου είναι ηπαροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα απολυμένα άτομα από τις εταιρείες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ), Εκδόσεις Έθνος Α.Ε. και PegasusMagazinesPublications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία, του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές δραστηριότητες» (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2), στην Περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Aττική (Attiki), που έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 3.847.500,00 € και καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2.

 

β) Ενέργειες Υλοποίησης

Οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνουν :

Α Επαγγελματική Συμβουλευτική – Β Επαγγελματική κατάρτιση – Γ Προώθηση Επιχειρηματικότητας και Δ Επιδότηση θέσεων εργασίας.

  • Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική, περιλαμβάνει 25 ατομικές συνεδρίες, σε πέντε στάδια. Απευθύνεται  στο σύνολο των ωφελούμενων, οι οποίοι ανέρχονται σε 550 άτομα κατά μέγιστο αριθμό.

Στην Ενέργεια αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Α.1 Υποδοχή – καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών

Α.2 Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός

A.3 Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης – εκπόνηση αρχικού/συνοπτικού σχεδίου δράσης και παραπομπή σε ενέργειες

Α.4 Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης

Α.5 Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων

Επίσης προβλέπεται:

                  I.   Η εκπόνηση σε συνεργασία με τους «Συμβούλους Επιχειρηματικότητας», επιχειρηματικών σχεδίων «businessplan”, για μέγιστο αριθμό 60 ωφελούμενων, για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

                II.     Συνάντηση ελευθέρας εισόδου(openday), κατά την οποία θα ενημερωθούν οι ωφελούμενοι για ενδεχόμενες ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας και θα επιχειρηθεί η σύζευξη των ωφελουμένων και των θέσεων εργασίας.

Η  Ενέργεια Α΄ είναι υποχρεωτική  και μέσω αυτής θα  προκύψουν τα ωφελούμενα άτομα τα οποία θα υπαχθούν στις λοιπές Ενέργειες του Έργου (Ενέργεια Β1 – Επαγγελματική Κατάρτιση, Ενέργεια Β2- Εξειδικευμένη Κατάρτιση, Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης ή Ενέργεια Δ: Επιδότηση θέσεων εργασίας) και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών Προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση για την ενημέρωση των ωφελουμένων και την παραπομπή τους στις περαιτέρω Ενέργειες του Έργου, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας, αναφορικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που παρουσιάζουν άνοδο.

Το επίδομα ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ και αντιστοιχεί στην υλοποίηση των 25 ατομικών συνεδριών.

  • Ενέργεια Β΄- Επαγγελματική Κατάρτιση απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων (550) και διακρίνεται σε δύο επί μέρους ενέργειες,

Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»

Ενέργεια Β2:«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»

Η επιλογή της επιμέρους ενέργειας για κάθε ένανωφελούμενο ξεχωριστά πραγματοποιείται κατά το προηγούμενο στάδιο Α.3 της Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και του ακριβούς προσδιορισμού των απαιτούμενων προσόντων που είναι απαραίτητα σύμφωνα με την αποτύπωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, καθώς και τις εξελίξεις και τις προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας σε τοπικό ή /και περιφερειακό επίπεδο.

*      Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»

Αντικείμενο της Ενέργειας Β.1 αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην εν λόγω Ενέργεια, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 300 ωρών, με κύριο στόχο την υποστήριξή τους στην ένταξη, επανένταξη ή/και παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Τα θεματικά αντικείμενα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι της Ενέργειας Β.1 θα παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες όπως αυτές προκύπτουν (α) στις διατυπωμένες μέσω του εθνικού συστήματος διάγνωσης αναγκών απαιτούμενες δεξιότητες (β) στο Ατομικό Επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης του κάθε ωφελούμενου.

Η Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, αφορά σε 500 άτομα, προβλέπει την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι εφικτό, και την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε ωφελούμενο άτομο που θα υπαχθεί σε αυτή.

*      Ενέργεια Β2:«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»

Αντικείμενο της Ενέργειας Β.2 αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην εν λόγω Ενέργεια εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, κατάρτισης, κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για τους ωφελούμενους που συμμετέχουν (αφορά σε 50 ωφελούμενα άτομα)

Η Ενέργεια Β2 περιλαμβάνει την Ενέργεια Β.2.1 που αφορά σε εξειδικευμένη κατάρτιση/επανακατάρτιση, πχ. εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων, αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση και απευθύνεται σε 40 ωφελούμενα άτομα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Ε.Ε. πρόταση, και την Ενέργεια Β.2.2 που αφορά σε απόκτηση τίτλου σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης – Επίπεδο 6 και 7 ΕQF) και απευθύνεται σε 10 ωφελούμενα άτομα.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτείνεται έως την 22η Αυγούστου 2020.

Οι δε υπηρεσίες εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης (Ενέργεια Β2) δύναται υπό προϋποθέσεις να ολοκληρωθούν έως την 22η Φεβρουαρίου 2021.

  • Ενέργεια Γ– Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης. Η Ενέργεια Γ αφορά στη χρηματοδότηση 60 δικαιούχων / ωφελουμένων (που θα προκύψουν από τις Δράσεις της Ενέργειας Α), έτσι ώστε να υποστηριχτούν κατά τις διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας επιχείρησης). Η Ενέργεια Γ θα υλοποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης.
  • Ενέργεια Δ΄ – Επιδότηση θέσεων εργασίας.Απώτερος στόχος από την υλοποίηση των ενεργειών Α και Β είναι η απορρόφηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας από την τοπική αγορά. Για το λόγο αυτό, δύναται να επιδοτηθούν 50 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Η Ενέργεια Δ θα υλοποιηθεί από Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

γ) Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν όσοι εκ των ωφελούμενων:

*        Παραμένουν άνεργοι

*        ή/ β΄ έχουν εξεύρει θέση μερικής ή πλήρους απασχόλησης ή /και ορισμένου χρόνου (πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών της παρούσας ή κατά την διάρκεια αυτής. Η παρακολούθηση των υλοποιούμενων Ενεργειών από τους εργαζόμενους ωφελούμενους, θα διενεργείται σε χρόνους που δεν συμπίπτουν με τις ώρες εργασίας τους.

*        ή΄/γ) έχουν συστήσει ατομική επιχείρηση πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση τους με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα 13 Νοεμβρίου έως 29 Νοέμβριου  2019.

δ) Υποδοχή Αιτήσεων / Παροχή Πληροφοριών

  • «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ε.Σ. Α.Ε. 

Πλατεία Βικτωρίας:  Φερών 16, 10434 Αθήνα, τηλ. 2108838540, κα Ζαμινού Μαρία

  • ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Πλατεία Αττικής: Λιοσίων 117, Αθήνα, τηλ. 2108233522, 2108230100,  κα Παντελιάδου Παναγιώτα

 

  • ΜΑΣΤΕΡ ΚΔΒΜ

Ηράκλειο Αττικής : Ζαλοκώστα 18 &Εμ. Παπαδάκη, 14121, τηλ. 210 6858760,  κα Πισπιρίγκου Χρυσάνθη

Αργυρούπολη : Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579, 16452, τηλ. 210 9633485,  κα Διακονίδου Μαριάννα

 

ε) Χρήσιμα αρχεία /Προσκλήσεις :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του μητρώου ωφελούμενων  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπο Καταγραφής Στοιχείων Ωφελουμένου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελουμένου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του μητρώου Συμβούλων  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αίτηση Ένταξης  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Βιογραφικό Σημείωμα Συμβούλου  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ:9.7031/09-12-2019) για την διεύρυνση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο της πράξης “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publ”:

Βιογραφικό Συμβούλου B’  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρότυπο Αίτησης Β΄  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επαναπρόσκληση Συμβούλων  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ανάρτηση Οριστικού Μητρώου Ωφελούμενων ,στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΧΡΗΣΙΜOI ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

EGF: https://egf-greece.gr/

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική: http://www.dimitra.gr

ΜΑΣΤΕΡ: https://www.masterkek.gr

ATTICA PUBLISHING: https://www.atticapublishing.gr/

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: https://www.eyklidis.gr

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση