Ευρωπαϊκά προγράμματα

Teacher

Κατηγορία

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Από την ίδρυσή του έως και σήμερα, το Κ.Δ.Β.Μ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, το Κ.Δ.Β.Μ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ υλοποίησε και υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με στόχο, την αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που τους παρέχονται για την δημιουργία μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στα πλαίσια της Κ.Π. EQUAL και ειδικότερα του έργου: «Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολύ- πολιτισμικών προτύπων», (www.xeniosdias.gr) του οποίου Συντονιστής Εταίρος είναι το Κ.Δ.Β.Μ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, το ΚΕΚ υλοποίησε δύο προγράμματα κατάρτισης με τίτλο: «Κατάρτιση Στελεχών – Εθελοντών ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταναστών δομών στις τεχνικές ενημέρωσης και στη συμβουλευτική στήριξη μεταναστών με σκοπό την προσαρμογή τους στην αγορά εργασίας» (Δράση 3 του Έργου), διάρκειας 150 ωρών και ένα πρόγραμμα κατάρτισης πολιτισμικών διαμεσολαβητών, διάρκειας 300 ωρών, οι οποίοι προέρχονται από την ομάδα- στόχο, δηλαδή τις μεταναστευτικές οργανώσεις που δρουν στην Ελλάδα (Δράση 13 του Έργου). Παράλληλα, εντός των πλαισίων του ιδίου Έργου το Κ.Ε.Κ. υλοποίησε πλήθος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια, events) με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας απέναντι σε μετανάστες και την προώθηση της απασχόλησής τους επί ίσοις όροις στην αγορά εργασίας. Το Κ.Ε.Κ. στα πλαίσια της ίδιας Κοινοτικής Πρωτοβουλίας συμμετείχε με επιτυχία στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό Χώρο», που δημιουργήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κ.Π. Equal του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Εντός του δικτύου αυτού συμμετείχε ενεργά στην εκπόνηση συνθετικών μελετών με αντικείμενο τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας και την κατάσταση της απασχόλησης διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθώς επίσης και την ανάδειξη προτάσεων πολιτικής σε σχέση με τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας. Στα πλαίσια της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου και του ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ , μέσω της αθροιστικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει, σκοπεύει να συμμετάσχει ενεργά σε Δράσεις και Έργα που σχετίζονται με την διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την ένταξη αυτών στην αγορά εργασίας και την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Την περίοδο 2010-2012 το Κ.Δ.Β.Μ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ συμμετέχει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRUNDTVIG και της δράσης Εκπαιδευτικές Συμπράξεις, στο έργο: Being a digital citizen, το οποίο αποσκοπεί στον ψηφιακό αλφαβητισμό ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλά προσόντα, ούτως ώστε να γίνουν ψηφιακοί πολίτες, δηλαδή άτομα τα οποία είναι σε θέση να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας και της διεξαγωγής θεματικών συναντήσεων επιδιώκεται η υποστήριξη των ατόμων αυτών στην εξοικείωσή τους με την κοινωνία της πληροφορίας. Εταίροι του προγράμματος, εκτός από το Κ.Δ.Β.Μ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Αυστρία, την Ισπανία και τη Αγγλία.

Αναζητήστε τα προγράμματα που θέλετε να παρακολουθήσετε

27

Αναζήτηση

Price : Free

Question